Groen Beton Vert – persbericht

Groen Beton Vert – persbericht

Persbericht

Recent werd de wereld nog geconfronteerd met berichten over een versnelde opwarming van onze aarde voornamelijk  door de aanhoudende te  hoge uitstoot van CO2. Dit is echter niet het enige alarmerende bericht over onze planeet. Als wij onze verbruikgewoontes niet aanpassen dan dreigt er een scherp tekort aan grondstoffen.

Tijdens het Europese voorzitterschap van België, nu twee jaar geleden, werd deze problematiek door Vlaams minister van Leefmilieu, energie en cultuur, Joke Schauvliege, hoog op de Europese agenda geplaatst. Sindsdien is duurzaam materialen beleid een zeer belangrijk thema binnen Europa en zeker België.

In Vlaanderen werd dit o.a. geconcretiseerd door het Materialen decreet. Het milieubewustzijn van de burger wordt bijgevolg sterk aangewakkerd de laatste jaren. Het is dan ook logisch dat in verschillende geledingen van de maatschappij initiatieven worden genomen om deze problematiek adequaat aan te pakken. Ook de bouwsector kon niet achter blijven.

Recent werd dan ook onder impuls van enkele dynamische, milieubewuste en innovatieve bedrijfsleiders het initiatief genomen om zich te verenigen in een nieuwe vzw namelijk: Groen Beton Vert vzw. Bedoeling is, zoals de benaming reeds aangeeft, om de ecologische voetafdruk van stortbeton sterk te verminderen. Stort beton is immers een product dat de laatste 3000 jaren weinig of niet geëvolueerd is en bovendien leidt de productie van het klassieke cement tot een zeer hoge CO2 uitstoot. Het voornaamste doel van de nieuwe vzw  is dan ook op zoek te gaan naar minder vervuilende productie methodes en naar vervangende grondstoffen waarvan de aanmaak  aanleiding tot een lagere CO2 uitstoot geeft. Een van de meest voor de hand liggende toepassingen is het gebruik van hoogwaardige gerecycleerde betongranulaten in stortbeton ter vervanging van de primaire  natuurstenen. Dit is een typevoorbeeld van het cradle to cradle principe, namelijk het beton puin dat  vrij komt bij de afbraak van wegen en kunstwerken, hergebruiken in  nieuw stortbeton. Het geheel of gedeeltelijk vervangen van het klassieke cement door alternatieve materialen is zeker ook een belangrijke optie.

De nieuwe vereniging richt zich niet uitsluitend tot Vlaanderen maar ook tot Brussel en Wallonië. Vooral in deze laatste regio is de uitdaging enorm groot, gezien de aanwezigheid van de bronnen van natuurlijke grondstoffen. De vzw sluit zich in deze context dan ook aan bij de NCB (Nationale Confederatie Bouw). Het milieu kent immers geen grenzen en zeker geen gewestgrenzen en bovendien zijn de bouwtechnische eisen van stortbeton nog steeds een federaal gegeven.

De meest voor de hand liggende toepassing voor het sluiten van de materialenkringloop situeert zich zeker in de wegenbouw. Het basis materiaal (hoogwaardig beton) is ruim voorradig en de toepassingsmogelijkheden zijn uitgebreid ( tweelaagse beton verhardingen , lineaire elementen (boordstenen ,watergreppels en stootbanden),..). Trouwens dit principe van rechtstreeks hergebruik is niet nieuw, reeds jaren wordt het afgefreesd asfalt in ruime mate hergebruikt in nieuwe asfalt. Probleem is wel dat het huidige kwaliteitsborging systeem (BENOR merk) weinig of geen economisch verantwoorde toepassingen van beton met gerecycleerde granulaten toelaat. De  belangrijkste uitdaging van de nieuwe vereniging situeert zich dan ook op dit vlak d.w.z. voldoende vertrouwen creëren in dit soort nieuw groen beton zodat er meer toepassingsmogelijkheden worden voorzien in de type bestekken van de overheid (SB 250 2.2, Qualiroute, TB 2011).

België en zeker Vlaanderen staat aan de top in de wereld als het gaat over de kwaliteitsvolle productie van hoogwaardige granulaten. Daarnaast is er ook reeds voldoende expertise aanwezig op het vlak van de aanmaak van stortbeton met gerecycleerde granulaten. Op technologisch vlak zijn de initiatiefnemers dan ook klaar om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

Niet alleen producenten van groen beton kunnen effectief lid worden van de vereniging. Bedoeling is immers dat de vzw een breed overlegplatform wordt van bedrijven, verenigingen en beroepsfederaties welke zich kunnen scharen achter de doelstellingen van de vereniging. En toetredend lid kunnen worden. Bedoeling moet immers zijn om  het gebruik  van groen beton op korte termijn minstens te verdubbelen.

Meer inlichtingen over dit nieuwe initiatief kunnen bekomen worden bij:

De heer Dirk Vandecappelle, Voorzitter van de vzw en tevens bedrijfsleider van Antwerp Recycling Company (e-mail: dirk@arc-nv.be).

De heer Ir  Willy Goossens, Directeur van de vzw (e-mail: goval.wim@gmail.com).